Paskutinio atnaujinimo data: 2020-05-07

Sutarties objektas

Sutartis sudaroma tarp UAB „Informacines sistemos ir technologijos“, įmonės kodas 300536563, (toliau vadinama "Vykdytoju"), ir Užsakovo, užsiregistravusio Vykdytojo elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje, teisingai užpildžiusio visus registracijai reikalaujamus duomenis (informacinius laukus) Užsakovo registracijos formoje (toliau vadinama – "Užsakymas"), kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, ir sutikusio su šios sutarties sąlygomis, savo sutikimą patvirtinusio nurodžius sąlyga "Su sąlygomis sutinku".

Šalių įsipareigojimai

Paslaugų vykdytojas įsipareigoja suteikti virtualaus/dedikuoto serverio nuomos ir/arba interneto vardų (domenas) palaikymo paslaugas, paslaugų gavėjas įsipareigoja apmokėti už paslaugas ir laikytis numatytų taisyklių.

1. Paslaugų vykdytojo įsipareigojimai:

1.1. Sukurti ir prižiūrėti virtualaus serverio nuomai reikalingas specifikacijas, už paslaugas apmokėjus jei paslaugų aktyvavimas apmokestinamas;
1.2. Teikti Paslaugų užsakovui užsakyme nustatytas paslaugas, už paslaugas apmokėjus; Paslaugų teikimo laikotarpiu konsultuoti Užsakovą atitinkamos paslaugos teikimo klausimais informuoti Užsakova ne veliau kaip prieš 12 (dvylika) valandu apie planuojamus profilaktinius darbus ar kitus techninius pakeitimus, del kuriu gali kilti tam tikros Paslaugos teikimo sutrikimai;
1.3. Pašalinti paslaugų teikimo sutrikimus maksimaliai per 24 val., Paslaugų gavėjui informavus apie juos;
1.4. Geriausiomis savo pastangomis užtikrinti Paslaugos gavėjo informacijos konfidencialumą, išskyrus tą, kuri yra vieša pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2. Paslaugų gavėjo įsipareigojimai:

2.1. Pateikti Paslaugų vykdytojui teisingą Paslaugų užsakovą identifikuojančia informaciją bei informuoti apie šios informacijos pasikeitimus ir atlyginti galimus nuostolius, patirtus dėl neteisingos informacijos pateikimo.
2.2. Informuoti Paslaugų vykdytoją apie paslaugų sutrikimus juos pastebėjus.
2.3. Laikytis šioje sutartyje nustatytų paslaugų naudojimo taisyklių.
2.4. Laiku Moketi už teikiamas paslaugas.
2.5. Savarankiškai darytis dedikuoto serverio duomenų kopijas, nebent tai yra numatyta atskiru susitarimu.
2.6. Neteikti savo prisijungimu informacijos (slaptažodžiu ir pan.) tretiesiems asmenims.

Įkainiai ir atsiskaitymo tvarka

1. Paslaugų vykdytojo teikiamoms paslaugoms taikomi įkainiai yra nurodomi vykdytojo tinklalapyje www.bacloud.com
2. Paslaugų vykdytojas pasilieka sau teisę keisti numatytus įkainius. Šiuo atveju Paslaugos vykdytojas įsipareigoja informuoti apie įkainių už paslaugas pasikeitimus prieš 30 (trisdešimt) dienų. Paslaugų įkainiai negali būti keičiami užsakytoms ir apmokėtoms paslaugoms iki kito ataskaitinio laikotarpio.
3. Paslaugos užsakovas įsipareigoja laiku atsiskaityti už paslaugas ir laiku (sąskaitoje nurodytais terminais) apmokėti pateiktas PVM sąskaitas-faktūras pagal numatytus įkainius.
4. Užsakovui laiku neapmokejus paslaugos, jos vienašališkai yra nutraukiamos arba sustabdomos ir pretenzijos nera priimamos.

Šalių atsakomybė

1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį.
2. Paslaugų vykdytojas neatsako už paslaugų teikimo sutrikimus, jei tai atsitiko ne dėl paslaugos vykdytojo kaltės. Vykdytojas neprisiima jokios atsakomybes už bet kokius finansinius, intelektualinius ar kitokius nuostolius, patirtus naudojantis Vykdytojo paslaugomis.
3. Paslaugų vykdytojas neatsako už bet kokius apribojimus, kuriuos užsakovui taiko tretieji asmenys.
4. Paslaugų vykdytojas neatsako už Paslaugų užsakovo viešai ar neviešai platinamos informacijos ar kitų laikmenų turinį naudojantis virtualaus/dedikuoto serverio paslaugomis.
5. Paslaugų užsakovas už draudžiamos informacijos bei laikmenų viešinimą ar platinimą numatytų Lietuvos Respublikos teisinių aktų ir šios sutarties taisyklių naudodamas virtualaus serverio paslaugas atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
6. Nei viena iš sutarties šalių neatsako už šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei sutarties nevykdymas buvo sąlygotas nenumatytų ir neišvengiamų aplinkybių Force Majeure (tokių, kaip karai, streikai, katastrofos, stichinės nelaimės ir pan. Lietuvos teritorijoje ar už jos ribų), kurios užkerta kelią arba trukdo tinkamam šios sutarties įsipareigojimų vykdymui.

Sąžiningo naudojimo politika

Šis terminas apima Interneto tinklo perkrovimą, didelį disko įrašymo ir skaitymo operacijų skaičių, neproporcingai didelį procesoriaus resursų naudojimą, kuris gali sukelti nepatogumus kitiems paslaugos vartotojams. Nesąžiningu naudojimu laikoma veikla, kai vienas klientas naudoja daug daugiau interneto ar kitų resursų, nei suminis visų klientų vidurkis.

Bacloud neriboja ir papildomai neapmokestina resursų naudojimo, jeigu serverio resursai nėra naudojami neproporcingai intensyviai ir nėra daroma žala infrastruktūrai ir kitiems klientams.

Jei tinklo pralaidumas, disko IOPS, didelis CPU ar kitas intensyvus paslaugos naudojimas kelia pavojų mūsų infrastruktūros stabilumui, mes pasiūlome perkelti paslaugas į serverius su dedikuotus resursus arba pasiliekame teisę apriboti Jūsų paslaugos naudojamus išteklius.

Virtualaus/dedikuoto serverio nuomos paslaugų taisyklės

1. Už virtualiame/dedikuotame serveryje talpinamos informacijos turinį atsako Paslaugos užsakovas.
2. Draudžiama paslaugas naudoti stipriai apkraunant serverio resursus ir trukdant kitiems vykdytojo paslaugų naudotojams, kenkti ir kitaip įtakoti kitų paslaugų naudotojų darbui ir informacijos saugumui ir konfidencialumui.
3. Paslaugų užsakovui yra draudžiama:

 • Siuntinėti nepageidaujamus el. laiškus/brukalus(angl. spam), bombarduodi el. pašto dežutes (angl. mail bombing) ir užsiimti kita panašia kenkėjiška veikla.
 • Vykdyti elektroninio pašto marketingą, siųsti naujienlaiškius ar kitokio tipo laiškus be sutarties su Bacloud kompanija. Dėl susitarimo susisiekite [email protected].
 • Siųsti elektroninius laiškus nenustačius rDNS ( PTR ) įrašų ( Blokuojamas 25 portas ).
 • Automatinių forumų, tinkliaraščių (angl. blog), svečių knygų (angl. guestbook) įrašų pildymais, naudoti "juoduosius" SEO įrankius(XRumer, GSA, Scrapebox, Scrapejet, Senuke XCR ir pan.).
 • Vykdyti DDoS ir Botnet atakas.
 • Platinti virusus, trojos arklius, bei kitas kenkėjiškas programas.
 • Virtualių valiutų kasimas (Mining) VPS serveriuose.
 • El. laiškų marketingas VPS serveriuose.
 • Naudoti "nulaužtą" ir nelicenzijuotą programinę įrangą užsakovo virtualiame/dedikuotame serveryje.
 • Naudoti ir plantinti kitų autorių bei gamintojų turinį ir intelektualinę nuosavybę be jų sutikimo.
 • Pažeisti DMCA (Digital Millennium Copyright Act).
 • Torentų trakerius (angl. torrent trackers), warez sharing, nulled scripts.
 • Platini komercinių programų serijinius numerius ir nulaužėjus (angl. crack).
 • Laikyti ir platinti turinį susijusį vaikų pornografija, smurto ir rasizmo kurstymu, teroristinės ir nusikalstamos veiklos, žmogaus laisvę, teises ir orumą žeidžiančios informacijos, piratinės produkcijos platinimui bei kitos Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytos informacijos viešinimui bei platinimui.
Dėl šių pažeidimų vykdytojas gali sustabdyti užsakovo paslaugas, jei užsakovas nereguoja į perspėjimą susitvarkyti minėtus pažeidimus per 24 valandas.

Sutarties galiojimas ir jos nutraukimo pagrindai

1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki paslaugų teikimo pabaigos.
2. Paslaugų užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį ir atsisakyti paslaugų teikimo apie tai Paslaugų vykdytoją informavus prieš 14 kalendorinių dienų.
3. Paslaugų vykdytojas turi teisę vienašališkai sustabdyti virtualaus serverio paslaugas ar nutraukti šią sutartį, jei Paslaugų gavėjas nevykdo bent vieno iš sutarties įsipareigojimų ar virtualaus serverio nuomos paslaugų taisyklių apie tai informavus Paslaugų gavėją.
4. Paslaugų užsakovo iniciatyva nutraukus paslaugų teikimo sutartį ar jo iniciatyva keičiant paslaugų teikimo planus, sumokėtos įmokos yra negrąžinamos.
5. Sutarties šalys neatsako už sutarties nevykdymą dėl nenumatytų ir neišvengiamų įvykių ar aplinkybių atsiradusių dėl trečiųjų šalių įtakos.

Kitos nuostatos

1. Sutartyje nenumatyti klausimai sprendžiami abipusiu susitarimu arba pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
2. Visi ginčai dėl kurių šalims nepavyksta susitarti, gali būti nagrinėjami teisme pagal paslaugos vykdytojo buveinės vietą.
3. Sutartis ir jos priedai yra sudaryti dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais. Po vieną – kiekvienai sutarties šaliai.
4. Sutarties šalių rekvizitai:
Pasikeitus bet kurios iš sutarties šalių rekvizitams, ši šalis įsipareigoja per 5 darbo dienas raštu pranešti apie pasikeitimus.